اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎي ﭘﺎرﭼﻪ اي از ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮو سﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑ ﻪﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ. داد هﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺳ ﮏﻫﺎ ﺧﻮب ﮐﺎر ﻣ ﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ارزان ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﻣﺎﺳ ﮏﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 08 درﺻﺪ ذرات ﺑﺎ اﻧﺪازه 700/0 ﻣﯿﮑﺮون )41 ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از اﻧﺪازه وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ( را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ادامه این مطلب را در PDF زیر بخوانید

دانلود PDF

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *