مطالب توسط nanobenitta

درباره نانو مواد و نانو ذرات نقره بیشتر بدانید !

ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻧﻮ و ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻤﯿﺪاﻧﺎن از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻧﻮ در ﮐﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﻣﺮوزي ﻧﺎﻧﻮ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎي ﻗﺮون وﺳﻄﯽ، ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎي ﻫﻤﮕﯽ ﮔﻮﯾﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮕﺮدﻫﺎي ،ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه […]

آیا ماسک های پارچه ای میتوانند از ما در برابر ویروس کرونا ( کووید-19) محافظت کنند؟

اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎي ﭘﺎرﭼﻪ اي از ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮو سﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑ ﻪﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ. داد هﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺳ ﮏﻫﺎ ﺧﻮب ﮐﺎر ﻣ ﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ارزان ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﻣﺎﺳ ﮏﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 08 درﺻﺪ ذرات ﺑﺎ […]

کاربرد فناوری نانو در منسوجات ورزشی و منسوجات بيرون از خانه

اگــر يــک متــر را بــه يــک ميليــارد قســمت مســاوی تقســيم کنيــم، هــر يــک از قســمت ها برابــر يــک نانومتــر خواهــد بــود. نانــو فنــاوری يعنــی اســتفاده از اجزايــی کــه حداقــل يــک بعــد آن هــا در ابعــاد نانــو باشــد. نانــو فنــاوری يــک رشــته جديــد نيســت، بلکــه رويکــردي جديــد در تمــام رشته هاســت. کاربردهــاي وســيع ايــن عرصــه بــه […]

رونمایی از چادر و پیراهن نانو بنیتا (خبرگزاری تسنیم)

آیین رونمایی از چادر و پیراهن نانو بنیتا عصر امروز سه شنبه در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.چادر و پیراهن نانو بنیتا کاملا بومی سازی شده و توسط متخصصین و جوانان ایرانی تهیه و بهره برداری شده است. این محصولات دافع آب ،گرد و غبار و لک خواهد بود.این نمایشگاه تا بیست و یکم بهمن ماه […]