ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻧﻮ و ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻤﯿﺪاﻧﺎن از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻧﻮ در ﮐﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﻣﺮوزي ﻧﺎﻧﻮ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎي ﻗﺮون وﺳﻄﯽ، ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎي ﻫﻤﮕﯽ ﮔﻮﯾﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮕﺮدﻫﺎي ،ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﺣﻔﺎري ﻫﺎي ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ اﺷﯿﺎء ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻢ ﻓﻨﺎوري و و ﻏﯿﺮه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻮزه ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ2، ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺗﻮﻧﻠﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻣﺮوزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﯿﺮوي اﺗﻤﯽ ﻓﻨﺎوري ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﻣﮑﺎن ﺑﻪ راه اﻧﺪازي ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﺑﺮاي دﺳﺘﮑﺎري اﺗﻢﻫﺎ و 1959 در ﺳﺎل 3 اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر رﯾﭽﺎرد ﻓﯿﻨﻤﻦ ، ﭘﺮوﻓﺴﻮر 1974 ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي دﻗﯿﻖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻓﮑﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺳﺎل ، ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺗﻮﮐﯿﻮ، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر واژه “ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ” را ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ .او در ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﺑﺎ ﻧﺎم “ﻣﻔﻬﻮم 4ﻧﻮرﯾﻮ ﺗﺎﻧﯿﮕﻮﺷﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ” اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻔﮑﯿﮏ، ادﻏﺎم و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻮاد در ﺣﺪ ﯾﮏ و اﺧﺘﺮاع ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺗﻮﻧﻞ 5 ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼﺳﺘﺮ 1980 اﺗﻢ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل اﺳﺖ.

ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ و ﻧﺎﻧﻮﻋﻠﻮم در اواﯾﻞ دﻫﻪ در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ 7 و ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﮐﺮﺑﻨﯽ 1986 در ﺳﺎل 6 زﻧﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺸﻒ ﻓﻮﻟﺮن ﺷﺪ. ﺗﺤﻮل دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮﺑﻠﻮرﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدي ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻧﻮذرات اﮐﺴﯿﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺗﻮﻧﻠﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن 5 ﻓﻠﺰي ﻧﻘﺎط ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﯿﺮوي اﺗﻤﯽ ﺑﺘﻮان اﺗﻢﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.

ادامه این مقاله را در این PDF بخوانید

اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎي ﭘﺎرﭼﻪ اي از ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮو سﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑ ﻪﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ. داد هﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺳ ﮏﻫﺎ ﺧﻮب ﮐﺎر ﻣ ﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ارزان ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﻣﺎﺳ ﮏﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 08 درﺻﺪ ذرات ﺑﺎ اﻧﺪازه 700/0 ﻣﯿﮑﺮون )41 ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از اﻧﺪازه وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ( را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ادامه این مطلب را در PDF زیر بخوانید

دانلود PDF

اگــر يــک متــر را بــه يــک ميليــارد قســمت مســاوی تقســيم کنيــم، هــر يــک از قســمت ها برابــر يــک نانومتــر خواهــد بــود. نانــو فنــاوری يعنــی اســتفاده از اجزايــی کــه حداقــل يــک بعــد آن هــا در ابعــاد نانــو باشــد. نانــو فنــاوری يــک رشــته جديــد نيســت، بلکــه رويکــردي جديــد در تمــام رشته هاســت. کاربردهــاي وســيع ايــن عرصــه بــه همــراه پيامدهــاي اجتماعــي، سياســي و حقوقــي آن، ايــن فنــاوري را بــه عنــوان يــک زمينــه فــرا رشــته اي و فــرا بخــش مطــرح نمــوده اســت. فنــاوری نانــو در صنعــت نســاجی، گســتره ای از فناوری هــا را در بــر می گيــرد کــه ضمــن ايجــاد خــواص جديــد، قــادر اســت برخــی چالش هــای ايــن صنعــت را برطــرف نمايــد. ميــزان رشــد بــازار محصــولات توانمنــد شــده بــه وســيله فنــاوری نانــو در بخش هــای مختلــف صنعــت، حاکــی از آن اســت کــه بيشــترين تأثيــر فنــاوری نانــو در بخــش منســوجات ورزشــی و منســوجات بيــرون از خانــه اســت. شــرکت های بزرگــی نظيــر نايــک و آديــداس، امــروزه در بــه کارگيــری فنــاوری نانــو در محصــولات ورزشــی پيشــرو هســتند.

افزايــش روزافــزون اهميــت عملکــرد ورزشــکاران در مســابقات المپيــک و تغييــر ســبک زندگــی، نــوع ســرگرمی و افزايــش عمر مــردم موجب شــده تا صنايــع، انگيــزه زيــادی بــرای تعقيــب مبحــث منســوجات ورزشــی و بيرونی دارای قــدرت عملکــردی بــالا داشــته باشــند. تهيــه منســوجات ورزشــی/ بيرونــی بــا خــواص خودتميزشــوندگی در کنــار قابليــت تنفس پذيــری ، شــايد يکــی از مهم تريــن دغدغه هــای محققــان و صنعتگــران فعــال بــا انجــام تکميل هــای ضــد آب بــا مــواد ًدر ايــن حــوزه باشــد. معمــولارايــج، عــلاوه بــر اثــرات ضــد آب مطلــوب، ســاير خصوصيــات نامطلــوب پارچــه نظيــر الکتريســته ســاکن، حــذف ضعيــف چــرک در محلول شستشــو، زيردســت خشــن تر، خاکســتری شــدن (رســوب مجــدد چــرک) و افزايــش اشــتعال پذيری نيــز نمايــان می گــردد. ايــن در حالــی اســت کــه بــا فنــاوری نانــو می تــوان بــه خــواص ضــدآب بــدون تغييــر ســاير خــواص پارچــه دســت يافــت. از ســوی ديگــر، محافظــت مصــرف کننــده منســوج در برابــر ميکروارگانيزم هــای توليــد کننــده بــو يــا بيمــاری و همچنيــن محافظــت خــود منســوج در برابــر آســيب های ايجــاد شــده بــه وســيله قارچ هــا، کپک هــا و ميکروارگانيزم هــای تخريــب کننــده نيــز مــورد نظــر توليــد کننــدگان منســوجات ورزشــی/ بيرونــی بــوده اســت. مشــکل عمومی تکميل هــای ضــد ميکروبــی رايــج، اثــر انتخابــی آن هــا، تغييــر زيردســت پارچــه، تغييــر رنــگ منســوج و پايــداری پاييــن تکميــل اســت کــه بــا کمــک فنــاوری نانــو ايــن مشــکلات برطــرف گرديــده اســت. بــه غيــر از ويژگی هــای خودتميزشــوندگی و ضــد باکتــری بــودن، اســتفاده از فنــاوری نانــو در لباس هــای ورزشــی قابليــت عملکــردی بالايــی بــرای ورزشــکاران فراهــم می کنــد، زيــرا ايــن لباس هــا ســبک و درعين حــال راحــت و ضدضربــه هســتند و ورزشــکار را در برابــر ســرما، آب و پرتوهــای فرابنفــش محافظــت کــرده و از دوام و انعطاف-پذيــری خوبــی برخوردارنــد.

ادامه متن را در این PDF بخوانید